АВТО СТОР използва бисквитки за правилно функциониране. Повече подробности ще откриете в Политика За Бисквитките.

Правила и условия

 В текущата страница ще обърнем внимание, като засегнем подробно Правилата и условията за ползване на платформата за електронна търговия www.avtochasti.store.

 

Обща информация

 Моля прочетете внимателно изложените в тази страница Правила и условия, преди да пристъпите към използване на сайта. Настоящите Правила и условия ясно регламентират взаимоотношенията между платформата за електронна търговия АВТО СТОР, като търговец и доставчик на услугите и посетителите използващи предлаганите услуги. В случай, че след като сте се запознали с посочените Правила и условия за позлване на сайта и не сте прекратили използването му, се счита, че сте съгласни с тях и ги приемате. Трябва да се знае, че посочените Правила и условия представляват договор между вас, като потребител на сайта и АВТО СТОР, като търговец.

 

Данни за търговеца

 АВТО СТОР е съвременна платформа от последно поколение, която развива онлайн търговия с авточасти, консумативи и аксесоари на територията на Република България и не разполага с физически магазин, а предлага услугите си само в Интернет на адрес: www.avtochasti.store, който за краткост по-долу ще наричаме ТЪРГОВЕЦА. Всеки един от потребителите на сайта може да се свърже с ТЪРГОВЕЦА на телефон: +359 884 850 383, на имейл адрес: sales@avtochasti.store или използвайки предоставената форма за обратна връзка в страницата за връзка с нас.

 

Термини и дефиниции


ТЪРГОВЕЦ - е АВТО СТОР или всеки официален партньор на платформата за електронна търговия
САЙТ- официалният домейн на АВТО СТОР с Интернет адрес www.avtochasti.store и всички негови поддомейни

КЛИЕНТ - е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва САЙТА на АВТО СТОР по какъвто и да е начин, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

АКАУНТ - раздел от САЙТА, който е достъпен чрез попълване на емейл адрес и парола, който позволява на КЛИЕНТА да изпрати ПОРЪЧКА и който съдържа информация за КЛИЕНТА и историята, на някои от неговите действия в САЙТА, като: ПОРЪЧКИ, данъчни фактури и др.
ЛЮБИМИ - раздел в АКАУНТА, който дава възможност на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ да създаде собствени списъци с предпочиани артикули
ПОРЪЧКА - представлява електронен документ, който представлява комуникационна форма между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА, чрез който КЛИЕНТА заявява на ТЪРГОВЕЦА, желанието си за закупуване на дадени СТОКИ / УСЛУГИ от САЙТА
СТОКИ / УСЛУГИ - всеки предмет на договора за покупко-продажба между ТЪРГОВЕЦ и КЛИЕНТ
КАМПАНИЯ - всяко търговско съобщение имащо за цел да популяризира определени СТОКИ / УСЛУГИ, които се предлагат в ограничена наличност, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за даден период от време, посочен от ТЪРГОВЕЦА
ДОГОВОР - представлява сключения от разстояние договор между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на СТОКИ / УСЛУГИ от САЙТА, неразделна част от който са настоящите ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА
СЪДЪРЖАНИЕ - е цялата информация поместена в САЙТА, която е достъпна чрез Интернет и използване на компютър или друго устройство свързано с Интернет, включително съдържанието на всяко съобщение от страна на ТЪРГОВЕЦА към КЛИЕНТА, изпратено с помощта на електронни средства и/или всякакви други общодостъпни комуникационни средства. Също така всякаква информация относно ТЪРГОВЕЦА или информация предоставена на КЛИЕНТА от служител или сътрудник на ТЪРГОВЕЦА, чрез електронни средства, спомагащи за нейното предаване през Интернет или от разстояние.
 БЮЛЕТИН - средство за периодично информиране за предлаганите от ПРОДАВАЧА промоции, СТОКИ и УСЛУГИ, изпращан по електронен път, чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на ПРОДАВАЧА относно съдържащата се в него информация.
 ТРАНСАКЦИЯ - е действие от страна на МОНОЗОНАЕООД по възстановяване на сума на КУПУВАЧА в следствие на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от САЙТА, което може да бъде осъществено единствено по банков път.
 СПЕЦИФИКАЦИИ - представляват всички описания и/или характеристики на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ, така както са посочени в описанието им.
 РЕВЮ - представлява оценка споделена в писмен вид в САЙТА от страна на ползвателя или притежателя на продукт или услуга, която се основава на уменията и личния опит на оценяващия, който споделя своите лични впечатления за това дали даден продукт или услуга отговаря или не на характеристиките посочени от производителя.
 РЕЙТИНГ - е метод, чрез който даден ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТ или КУПУВАЧ може да изрази нивото на задоволство по отношение на определен продукт. Рейтингът за който и да било продукт може да се изразява под формата на звезди, като те могат да бъдат от една до пет на брой. Степента на удовлетвореност винаги ще се визуализира заедно с кратка рецензия, която трябва да бъде написана от КЛИЕНТ или КУПУВАЧ на даден продукт или услуга.

 

Общи положения

  Правилата и условията на www.avtochasti.store са задължителни за всеки потребител на САЙТА.
  Използването на този САЙТ означава, че вие внимателно сте прочели Правилата и условията за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  Правилата и условията за използване на този САЙТ могат да бъдат променяни едностранно от www.avtochasti.store по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени са задължителни за всички потребители и клиенти и влизат в сила незабавно след публикаването им в тази страница.
  Ръководството на фирма „МОНОЗОНАЕООД има право да извършва промени по Правилата и условията за ползване на САЙТА по всяко време и по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е споменатите промени да имат ретроактивно действие по отношение на вече потвърдена и доставена ПОРЪЧКА.
  При всеки един случай на промяна на Правилата и условията за ползване на САЙТА, фирма „МОНОЗОНАЕООД ще информира за това клиентите си чрез публикуване на промените в САЙТА. В този смисъл вие, като КЛИЕНТ имате задължение да правите справка за евентуалните промени на Правилата и условията за ползване на сайта при всяко негово ползване.
  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Правила и условия за ползване на САЙТА се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не засяга недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
  Ръководството на фирма „МОНОЗОНАЕООД полага сериозни усилия да поддържа точността на информацията представена в САЙТА. Въпреки това, като се вземат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, фирма „МОНОЗОНАЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на хаактеристиките или дизайна им.
  Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от администраторите на www.avtochasti.store по всяко време и могат да съдържат грешки.
  Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на предлаганите продукти да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ръководството на фирма „МОНОЗОНАЕООД се стреми да предостави възможно най-точната, подходяща и изчерпателна информация, отнасяща се за продуктите изложени в www.avtochasti.store.
  Всички стоки, включително и тези с промоционални цени се доставят и продават до изчерпване на наличните количества, дори и това да не е изрично упоменато в правилата и условията за ползване на САЙТА.
  Допустимо е www.avtochasti.store да съдържа връзки/линкове към други сайтове, но фирма „МОНОЗОНАЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

Сключване на договор

  Чрез регистрацията на ПОРЪЧКА в САЙТА, КУПУВАЧЪТ се съгласява чрез телефонно обаждане или чрез имейл да заяви своето желание за получаване на съответната СТОКА или УСЛУГА от ПРОДАВАЧА срещу необходимото заплащане.
  При регистриане на ПОРЪЧКА в системата на МАГАЗИНА, КЛИЕНТА получава известие, което не се тълкува, като приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това известие се изпраща от ПРОДАВАЧА по елктронен път чрез изпращане на имейл или по телефона.
  В този смисъл ПРОДАВАЧЪТ запазва своето права на да не достави част или всички стоки описани в ПОРЪЧКАТА по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна в цената. При всички случаи ПРОДАВАЧА уведомява КЛИЕНТА за това по електронен път, чрез изпращане на имейл или чрез телефонно обаждане. В такъв случай единствената отговорност на ПРОДАВАЧА е да върне евентуално предварително получената сума за заплащане на дадена стока или услуга.
  Договорът за покупко-продажба от разстояние между ПРОДАВАЧА и КЛИЕНТА се счита за сключен в момента, в който КЛИЕНТА получи известие от ПРОДАВАЧА на неговата електронна поща и/или чрез SMS на неговия телефонен номер, уведомявайки го, че ПРОДАВАЧА е готов да изпрати стоката или услугата поръчана от КЛИЕНТА.
  Договорът за покупко-продажба сключен между КЛИЕНТА и ПРОДАВАЧА се състои от настоящите Правила и условия за ползване на САЙТА и заявената и предоставена информация от КУПУВАЧА в САЙТА.

 

Политика за онлайн продажба

  Достъпът до www.avtochasti.store с цел регистрация на ПОРЪЧКА е свободен за всеки.
  Управителя на www.avtochasti.store си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е КЛИЕНТ до реалзиране на ПОРЪЧКА и/или до някоя от предлаганите в САЙТА услуги, ако сметне че това би било в ущърб на фирма „МОНОЗОНАЕООД по какъвто и да е начин. В такъв слъчай единственото право на КЛИЕНТА е да изпрати запитване до екипа на САЙТА, за да бъде информиран за причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Ръководството на фирма „МОНОЗОНАЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които КЛИЕНТЪТ е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. Клиентът има право да публикува мнения относно СТОКИ и/или УСЛУГИ, както и да се свързва с МАГАЗИНА на посочените адреси в страницата с контакти на САЙТА. Съобщения или мнения съдържащи нецензурни думи или изрази ще бъдат незабавно премахнати от САЙТА. ПРОДАВАЧЪТ има свободата да обработва получената от КЛИЕНТА информация без да е необходимо да мотивира действияа си във връзка с това.
  Комуникацията с ПРОДАВАЧА може да бъде осъществена чрез директна връзка с него или на посочените адреси в страницата с контакти. Продавачът има правото да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
  Фирма „МОНОЗОНАЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за публкуваните в МАГАЗИНА СТОКИ и УСЛУГИ, за предлаганите в него промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
  Всички цени на СТОКИ и УСЛУГИ пуликувани в САЙТА са крайни, обявени са в лева (BGN) и евро (EUR), с включен ДДС (Данък Добавена Стойност) и всички други изисквани по закон данъци или такси.
  В случай на плащане чрез дебитна/кредитна карта или в банка ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от КУПУВАЧА или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на КЛИЕНТА, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащенето с дебитна/кредитна карта към www.avtochasti.store, се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно с техните правила за работа с карти и картови разплащания, при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото се отнася и за транзакциите, които МАГАЗИНА извършва към КЛИЕНТА, без значение дали това се случва във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на КУПУВАЧА. Фирма „МОНОЗОНАЕООД съветва своите КЛИЕНТИ да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за СТОКИ и/или УСЛУГИ продавани от www.avtochasti.store.
  Всички изображения поместени в САЙТА имат единствена цел да създадат известна представа за типа на предлаганата СТОКА и/или УСЛУГА, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на СТОКИТЕ и/или УСЛУГИТЕ в САЙТА (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации и др.) да не отговарят на външния вид на съответната СТОКА или да създават погрешно впечатление за предлаганата УСЛУГА. В случай на налични подобни несъответствия КЛИЕНТА няма право да търси каквато и да е отговорност от ПРОДАВАЧА.

 

Използване на подизпълнители

  ПРОДАВАЧЪТ има право да използва подизпълнители за изпълнение на УСЛУГИ, предлагани в САЙТА без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на КУПУВАЧА за това. ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да била отговорност за действията на подизпълнителите.

 

Интелектуална собственост на съдържанието

  СЪДЪРЖАНИЕТО, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само официалното лого на www.avtochasti.store, всички видове графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстове и/или мултимедийно съдържание в САЙТА, са изключителна собственост на МАГАЗИНА. Нищо в сключения между Фирма „МОНОЗОНАЕООД и КЛИЕНТА договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Фирма „МОНОЗОНАЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от СЪДЪРЖАНИЕТО, включително но не само СЪДЪРЖАНИЕТО на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на САЙТА или описанията на СТОКИТЕ или УСЛУГИТЕ по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за САЙТА СЪДЪРЖАНИЕ, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Фирма „МОНОЗОНАЕООД върху СЪДЪРЖАНИЕТО. КЛИЕНТА няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на СЪДЪРЖАНИЕТО, освен с изричното съгласие на ръководството на фирма „МОНОЗОНАЕООД или администратора на САЙТА.
  Всякакво СЪДЪРЖАНИЕ, до което КЛИЕНТА има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Правила и Условия.
  КЛИЕНТА може да копира, използва или прехвърля СЪДЪРЖАНИЕ от САЙТА само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
  На КЛИЕНТА се дава право да използва СЪДЪРЖАНИЕТО за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на фирма „МОНОЗОНАЕООД за това и само до частта от СЪДЪРЖАНИЕТО, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на СЪДЪРЖАНИЕТО ще се счита за нарушаване на настоящия ДОГОВОР между фирма „МОНОЗОНАЕООД и КЛИЕНТА и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на фирма „МОНОЗОНАЕООД, който има право да потърси отговорността на КЛИЕНТА за това.
  Простото изпращане до КЛИЕНТА или рефериране към СЪДЪРЖАНИЕТО или части от него от страна на ПРОДАВАЧА няма да се счита за съгласие от страна на ПРОДАВАЧА да позволи на КЛИЕНТА да използва СЪДЪРЖАНИЕТО или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ПРОДАВАЧА.
  Забранена е всякаква употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО за други цели освен изрично позволените в настоящите Правила и Условия за ползване на САЙТА, или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ПРОДАВАЧА.

 

Поръчка

  КЛИЕНТЪТ може да прави ПОРЪЧКА на САЙТА чрез добавянето на желаните СТОКИ и/или УСЛУГИ в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в САЙТА, за да завърши и изпрати съответната ПОРЪЧКА.
  Всяка добавена в кошницата за покупки, една СТОКА и/или УСЛУГА е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една СТОКА и/или УСЛУГА в кошницата за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на ПОРЪЧКА и автоматичното запазване на СТОКАТА и/или УСЛУГАТА.
  ПРОДАВАЧА поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана ПОРЪЧКА. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
  КЛИЕНТЪТ се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на ПРОДАВАЧА ПОРЪЧКА да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
   С изпращането на ПОРЪЧКА, КЛИЕНТЪТ разрешава на ПРОДАВАЧА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената ПОРЪЧКА или сключения ДОГОВОР.
  ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже да изпълни (или да анулира) направената от КЛИЕНТА ПОРЪЧКА, за което следва да уведоми КЛИЕНТА. Анулирането на ПОРЪЧКА не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
 неприемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане
 осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ПРОДАВАЧА при он-лайн плащания
 предоставените от КЛИЕНТА данни в САЙТА са непълни и/или грешни
 ПРОДАВАЧЪТ има право да проверява клиентите, поръчали предлагана от него СТОКА и/или УСЛУГА, за непогасени задължения към фирма „МОНОЗОНАЕООД преди да бъде обвързан с договор с тях. Това ще се прави, като се проверяват личните данни на КЛИЕНТА в базата данни на ПРОДАВАЧА. Искането на тези лични данни ще става по телефона от страна на ПРОДАВАЧА. При наличие на такива задължения ПРОДАВАЧА си запазва правото да откаже изпълнението на направената ПОРЪЧКА.
  КЛИЕНТЪТ ще поеме всички преки разходи по връщането на ПРОДУКТИ, предлагани от www.avtochasti.store в случай, че се откаже от ДОГОВОРА и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ПРОДАВАЧА. КЛИЕНТЪТ следва да върне закупения от МАГАЗИНА Продукт на адрес предоставен му от ПРОДАВАЧА, като междувременно уведоми ПРОДАВАЧА за това на info@avtochasti.store или на телефон +359 884 850 383. Подробности отнасящи се до Условията за връщане на стока ще откриете в съответната страница.
  ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови платената цена на ДОГОВОРА, сключен от разстояние, от който КЛИЕНТЪТ се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на КЛИЕНТА, че се отказва от ДОГОВОРА. Сумата ще бъде възстановена, както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи отнасящи се до КЛИЕНТА:
 Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от КЛИЕНТА
 Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
  ПРОДАВАЧЪТ има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен ДОГОВОР до получаването на продадената СТОКИ или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам СТОКИТЕ, което от двете събития настъпи по-рано.
  Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на СТОКИТЕ, предлагани от ПРОДАВАЧА партньорите на „МОНОЗОНАЕООД и всеки КЛИЕНТ по отношение на стоките, предлагани в www.avtochasti.store, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
  В случай, че поръчана и предварително платена СТОКА и/или УСЛУГА от КЛИЕНТА не може да бъде доставена/предоставена от ПРОДАВАЧА, то последният ще информира КЛИЕНТА за това и ще възстанови по сметката на КЛИЕНТА платената вече СТОКА и/или УСЛУГА, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която ПРОДАВАЧЪТ е установил този факт или от датата, на която КУПУВАЧЪТ е изразил ясно желанието си за прекратяване на ДОГОВОРА.

 

Право на отказ от закупена стока

  КЛИЕНТЪТ няма право да се откаже от сключения ДОГОВР в следните случаи:
 при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като ДООВОРЪТ бъде изпълнен изцяло от страна на ПРОДАВАЧА
 при доставка на СТОКА и/или УСЛУГА, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ПРОДАВАЧА, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ
 при доставка на СТОКИ и/или УСЛУГИ, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания
 при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 при доставка запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради нарушаване на оригиналния търговски вид
 при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката
 при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ

 

Използване на лични данни

 КЛИЕНТЪТ се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на ПРОДАВАЧА, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за:
 поддържане на АКАУНТА на КЛИЕНТА, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им
 изпращане на бюлетин или периодични уведомления чрез електронна поща или чрез SMS
 осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на проджабите, клиентското и потребителското поведение в САЙТА
  КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на „МОНОЗОНАЕООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на ПРОДАВАЧА чрез или във връзка със САЙТА, назависимо дали е направил ПОРЪЧКА в САЙТА. ПРОДАВАЧЪТ има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ може свободно да използва и обработва за свои цели идеите и концепциите, които КЛИЕНТЪТ му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със САЙТА или действията/бездействията, които КЛИЕНТЪТ е осъществил през или във връзка със САЙТА. ПРОДАВАЧЪТ няма задължение да пази получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
  С предоставянето на свои данни на ПРОДАВАЧА (включително електронна поща) КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие с него да се свързват офис служители, сътрудници на фирма „МОНОЗОНАЕООД или трети лица, които са партньори на ПРОДАВАЧА и са доставчици на маркетинг услуги, спедиторски услуги, или представители на лизингови компании, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които фирма „МОНОЗОНАЕООД може да работи по съвместни програми за онлайн офертиране на СТОКИ и/или УСЛУГИ.
  С предоставянето на свои лични данни на ПРОДАВАЧА, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на фирма „МОНОЗОНАЕООД официално регистрирана като администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни на Република България под № 364745 от 03.07.2016 г. и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в графа „Използване на лични данни“.

 

Реклама

  При създаване на АКАУНТ в САЙТА, КЛИЕНТЪТ има възможност да изрази съгласието си за получаване на БЮЛЕТИН. Опцията по отношение на съгласието за получаване на БЮЛЕТИН може да бъде променена по всяко време, като за целта е необходимо КЛИЕНТЪТ да се идентифицира в своя АКАУНТ и да промени съответната настройка.
  Всеки КЛИЕНТ може да изрази отказа си от получаване на БЮЛЕТИН променяйки настройките в своя АКАУНТ или свързвайки се с ПРОДАВАЧА по какъвто и да е друг начин, включително но не само чрез електронна поща или по телефона на номер: +359 884 850 383.
  Отказът за получаване на БЮЛЕТИН не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия ДОГОВОР.

 

Фактуриране и плащане на стока

  Цените на СТОКИТЕ и/или УСЛУГИТЕ, обявени в САЙТА www.avtochasti.store са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство на Република България.
  Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура са посочени във всяка ПОРЪЧКА.
  КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ПРОДАВАЧА цялата необходима информация за издаване на фактура в съответствие с действащото законодателство.
  ПРОДАВАЧЪТ ще издаде на ККЛИЕНТА фактура за поръчаните и предоставени СТОКИ и/или УСЛУГИ въз основа на инфомацията, предоставена от КЛИЕНТА.
  ПРОДАВАЧЪТ издава фактура за всяко плащане по ПОРЪЧКА, чрез която КЛИЕНТЪТ си е купил СТОКА и/или УСЛУГА, предлагана в САЙТА. КЛИЕНТЪТ е съгласен да получава фактурата физически заедно със закупената СТОКА и/или УСЛУГА, както и по електронен път чрез електронна поща, посочена от КЛИЕНТА в АКАУНТА му или чрез качването ѝ в самия АКАУНТ. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в АКАУНТА, молим да ни уведомите чрез електронната поща на адрес: info@avtochasti.store или на телефонен номер: +359 884 850 383.
  ПРОДАВАЧЪТ не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на СТОКИ и/или УСЛУГИ, предлагани от партньорите на фирма „МОНОЗОНАЕООД, които като такива са длъжни да го правят съгласно действащото законодателство на Република България.
  С цел правилното съставяне на фактурата за съответната ПОРЪЧКА, КЛИЕНТЪТ е длъжен непрекъснато да актуализира данните в АКАУНТА си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната ПОРЪЧКА, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
  КЛИЕНТЪТ разполага със запис на издадената му от ПРОДАВАЧА фактура в АКАУНТА си, като може да я съхрани или архивира във всеки един момент.
  ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да било отговорност за грешно издадени фактури в следствие на некоректно попълнени от страна на КЛИЕНТА фирмени данни.

 

Доставка на стоки

  ПРОДАВАЧЪТ ще доставя поръчаните и купени СТОКИ и/или УСЛУГИ чрез куриерска фирма на адрес, посочен от КУПУВАЧА или до офис на куриерската фирма, с която ПРОДАВАЧА има сключени договорни взаимоотношения.
  ПРОДАВАЧЪТ ще осигури подходящото опаковане на закупените от САЙТА СТОКИ и/или УСЛУГИ и изпращането на съпътстващите ги документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим документ към поръчания продукт, е необходимо да се свържете с ПРОДАВАЧА чрез електронната поща на адрес: info@avtochasti.store, а той от своя страна ще подсигури липсващият документ на КЛИЕНТА възможно най-бързо.
  Детайлите по отношение на доставката на дадена СТОКА и/или УСЛУГА включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на ПРОДАВАЧА за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно КЛИЕНТЪТ няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е ПРОДАВАЧА е заявил, че ще достави дадената СТОКА и/или УСЛУГА не е била спазена.

 

Гаранции

  ПРОДАВАЧЪТ предлага всички СТОКИ и/или УСЛУГИ на САЙТА с гаранция за съответствие на стоката с ДОГОВОРА в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като например рекламни шапки или други подаръчни материали, които ПРОДАВАЧЪТ може да изпрати абсолютно безплатно на свой лоялен КЛИЕНТ, заедно с поръчаната от КЛИЕНТА СТОКА и/или УСЛУГА.